Reklamační řád

Home > Vše o nákupu > Reklamační řádI. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.                                          


II. PRÁVO NA REKLAMOVÁNÍ VADNÉHO ZBOŽÍ


Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při koupi ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Prodávající dále odpovídá za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží kupujícím v záruční době.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo v průběhu záruční doby uplatnit u prodávajícího   práva z odpovědnosti za vady (reklamace).

Za vadu nelze považovat takovou změnu na věci, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku neodborné montáže, jiným neodborným uvedením věci do provozu, zejména v rozporu s pokyny uvedenými v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu či v důsledku opotřebení způsobeným obvyklým užívání věci.

K reklamačnímu řízení bude přijato jen takové zboží, které bude čisté, tak aby v posouzení reklamace nebránily obecné zásady hygieny.


III. ZÁRUČNÍ LIST


Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením rozsahu a podmínek záruky. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu doklad o zakoupení věci.


IV. REKLAMACE POŠKOZENÉ ZÁSILKY


Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost lepící pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu reklamace@fitsport.eu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.


V. MÍSTO PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE


Kupující může zboží zakoupené u prodávajícího reklamovat v  jeho provozovně . Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení opravy.


VI. ZÁRUČNÍ LHŮTA A JEJÍ BĚH


Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího řádně a včas.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad zboží prokáže i skutečnost, že ke koupi reklamovaného zboží došlo v provozovně prodávajícího, nejlépe pokladním dokladem nebo fakturou či jiným vhodným způsobem.

Vedoucí provozovny nebo jím pověřený pracovník je v případě, že kupující uplatní reklamaci u prodávajícího řádně a včas, povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na lhůtě delší. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

Lhůta pro uplatnění reklamace počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Jde-li o prodej spotřebního zboží činí 24 měsíců; u potravinářského zboží je záruční doba 8 dní . Práva z odpovědnosti za vady, u zboží které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po koupi.

V případě, že v rámci reklamačního řízení dojde k výměně vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace nově od okamžiku převzetí zboží kupujícím.

Doba od uplatnění reklamace u prodávajícího až do doby, kdy byl kupující po skončení opravy povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.


VII. ROZPOR S KUPNÍ MLOUVOU, ODSTRANITELNÉ A NEODSTRANITELNÉ VADY


V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, je prodávající je povinen uvést věc bezplatně bez zbytečného odkladu do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je prodávající povinen ji bezplatně, řádně a včas odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc užívána řádně jako věc bez vady, může kupující požadovat výměnu věci nebo od kupní smlouvy odstoupit.

Vyskytne-li se na věci jiná neodstranitelná vada a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Stejná práva má kupující i tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.


VIII. ZBOŽÍ PRODÁVANÉ ZA NIŽŠÍ CENY


Věci, které mají vady, jež nebrání, aby mohla být věc užívána k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Kupující je nutné upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytne-li se u věci prodávané za nižší cenu jiná vada, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Záruka se nevztahuje na zboží z výprodeje.


IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 4. 2013. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

0 kusů 0
377 461 999, 373 701 730
fitsport@fitsport.euPoužité obrázky jsou ze serveru
Copyright (c) 123RF Stock Photos